CSS rules to specify families

7 października, 2022

Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

„Rada Nadzorcza zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 97, Warszawa (kod: 02-001) za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023: 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie ustawowe - w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) dalej zwanej „ustawą o biegłych rewidentach”  - sprawozdań finansowych Spółki AMW INVEST Sp. z o.o. (dalej zwanej „Spółką”) za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023, przeprowadzane zgodnie z: 
 1. krajowymi standardami badania, 
 1. mającymi zastosowanie wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
  o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.16), 
 1. mającymi zastosowanie wymogami ustawy o biegłych rewidentach. 
 1. Od oferentów oczekujemy: 
 1. posiadania statusu firmy audytorskiej w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach; 
 1. gotowości do obecności na Zwyczajnych lub Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników albo Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki; 
 1. gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą, przed i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych, które to spotkania mogą się odbywać w Warszawie; 
 1. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki. 
 1. Oferta powinna zawierać: 
 1. informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich (z załączeniem dokumentów potwierdzających powyższe fakty - w oryginałach lub potwierdzonych za zgodność z oryginałami kserokopiach), informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, potwierdzenie posiadania stosownej polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej; 
 1. oświadczenia firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”); 
 1. wskazanie wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych i za sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 83 ustawy o biegłych rewidentach oraz harmonogram płatności wynagrodzenia; 
 1. informacje na temat doświadczenia oferenta w badaniu sprawozdań finansowych, w tym informacje na temat znajomości branży, w której działa Spółka i wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich 2 lat; 
 1. określenie składu zespołu wykonującego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta; 
 1. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych. 
 1. Miejsce badania sprawozdania finansowego: siedziba Spółki. 
 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych: 
 1. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 – luty 2023 r., 
 1. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 – luty 2024 r. 
 1. Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: 
 1. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 – do dnia 31 marca 2023 r., 
 1. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – do dnia 31 marca 2024 r. 
 1. Sprawozdania z badania sprawozdań finansowych będą obowiązkowo przedstawiane Zarządowi i Radzie Nadzorczej. 
 1. Podstawowymi kryteriami oceny przez Radę Nadzorczą będą bezstronność i niezależność firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie, termin i nakład pracy planowany na badanie sprawozdania finansowego, wynagrodzenie i termin płatności, znajomość branży, w której działa Spółka, pozycja na rynku usług audytorskich. 
 1. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 26.10.2022 r. do godz. 12:00 , na adres: AMW INVEST Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 97, Warszawa (kod: 02-001). Oferty należy przesyłać lub składać w zabezpieczonej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki”. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień faktycznego wpływu oferty do Spółki. 
 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego w pkt 10 nie podlegają rozpatrzeniu. 
 1. Data i miejsce otwarcia ofert są następujące: 27.10.2022 r., godzina 15:00 , ul. Al. Jerozolimskie 97, Warszawa (kod: 02-001). 
 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia okresu składania ofert, negocjacji warunków umowy dotyczącej badania, odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O wynikach wyboru pisemnie poinformowany będzie tylko ten oferent, którego oferta została wybrana.” 

5 października, 2022

Projektant konstrukcji budowlanych

Miejsce pracy: Warszawa

Praca w firmie będącej spółką skarbu państwa, która zajmuje się specjalistycznym projektowaniem dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej, sił Zbrojnych RP oraz Agencji Mienia Wojskowego. 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • wykonywanie obliczeń i rysunków konstrukcyjnych oraz prowadzenie projektów w zakresie konstrukcji;
 • koordynacja pracy asystentów;
 • tworzenie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez prawo budowlane i przepisy wykonawcze;
 • opiniowanie oraz weryfikacja wycen i kosztorysów w zakresie konstrukcji;
 • nadzór autorski wykonywanych projektów na terenie całego kraju.

Oczekiwania w stosunku do Kandydata:

 • min. 5 lat doświadczenia w projektowaniu konstrukcji budowlanych, w tym co najmniej 3 lata po uzyskaniu uprawnień projektowych;
 • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej;
 • umiejętność obsługi programów z rodziny Autodesk: AutoCad, Robot, Advance Steel, etc.;
 • znajomość technologii BIM.

Mile widziane

 • doświadczenie w projektowaniu konstrukcji inżynierskich i stalowych;
 • uprawnienia „wykonawcze” do kierowania robotami budowlanymi;
 • poświadczenia dostępu do informacji niejawnych (poziom „P” lub „T”).

Oferujemy

 • pracę przy sporządzaniu dokumentacji projektowej od koncepcji, poprzez projekty budowlane, wykonawcze do nadzorów autorskich;
 • pracę przy ciekawych projektach na terenie całej Polski;
 • możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego o specjalistyczną tematykę wojskową;
 • możliwość uzyskania poświadczeń dostępu do informacji niejawnych;
 • umowę o pracę;
 • wynagrodzenie 9000 – 14000 brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 97 (KRS 000003772)., telefon: +48 22 355 29 90, adres email: rekrutacja@amwinvest.pl Więcej informacji pod adresem: http://www.amwinvest.pl/rodo/klauzula-informacyjna/

Aplikacje proszę kierować na adres: rekrutacja@amwinvest.pl

21 września, 2022

Asystent Projektanta Instalacji Niskoprądowych/Teletechnicznych

Biuro Warszawa

Zakres obowiązków:

Udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych (projekty koncepcyjne, budowlane, techniczne, wykonawcze; programy funkcjonalno-użytkowe, specyfikacje techniczne i inne wymagane) realizowanych przez AMW Invest sp. z o.o. w zakresie szeroko pojętych Instalacji Niskoprądowych/Teletechnicznych na potrzeby zadań Resortu Obrony Narodowej, w zakres których wchodzą:

 • Systemy Zabezpieczenia Technicznego (Kontroli Dostępu, System Alarmowy, Telewizyjny System Nadzoru);
 • System Sygnalizacji Pożaru i Gaszenia;
 • Systemy Nagłośnienia oraz Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze;
 • Infrastruktura logiczna (instalacje telefoniczne i sieciowe LAN)
 • Instalacje RTV-SAT, Zegara Centralnego, itd.
 • Systemy Integrujące
 • Obliczenia techniczne

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Dobra znajomość oprogramowania CAD (AutoCAD, BricsCAD lub pokrewne) oraz MS Office.
 • Doświadczenie w projektowaniu Instalacji Niskoprądowych/Teletechnicznych
 • Zaangażowanie, samodzielność, współpraca w zespole.

Mile widziane:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych (poziom „P” lub „T”)

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia projektowego i rozwoju zawodowego podczas realizacji kontraktów prowadzonych przez firmę
 • Ciągłe wyzwania i brak jednostajności wykonywanej pracy
 • Pracę przy ciekawych projektach na terenie całej Polski
 • Możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego o specjalistyczną tematykę wojskową
 • Stabilną i ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze
 • PENSJA od 5.000 zł – 10.500 zł brutto w zależności od doświadczenia i umiejętności

Miejsce pracy:

 • Siedziba spółki w Warszawie w bezpośredniej bliskości Dworca Warszawa-Centralna

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 97 (KRS 000003772)., telefon: +48 22 355 29 90, adres email: rekrutacja@amwinvest.pl

Więcej informacji pod adresem: http://www.amwinvest.pl/rodo/klauzula-informacyjna/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

7 września, 2022

Asystent Projektanta Instalacji Elektrycznych

Biuro Warszawa

Zakres obowiązków:

Udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych (projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze; programy funkcjonalno-użytkowe, specyfikacje techniczne i inne wymagane) realizowanych przez AMW Invest sp. z o.o. w zakresie szeroko pojętych Instalacji Elektrycznych na potrzeby zadań Resortu Obrony Narodowej, w zakres których wchodzą:

 • zasilanie nn i SN dla obiektów, również zakresie projektów liniowych;
 • instalacje siłowe;
 • oświetlenie;
 • instalacje zasilania gwarantowanego (agregaty, UPSy itd.);
 • instalacje uziemienia, wyrównawcze, odgromowe;
 • obliczenia techniczne;

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Dobra znajomość oprogramowania CAD (AutoCAD, BricsCAD lub pokrewne) oraz MS Office.
 • Zaangażowanie, samodzielność, współpraca w zespole.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektowaniu Instalacji Elektrycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych (poziom „P” lub „T”)

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia projektowego i rozwoju zawodowego podczas realizacji kontraktów prowadzonych przez firmę
 • Ciągłe wyzwania i brak jednostajności wykonywanej pracy
 • Pracę przy ciekawych projektach na terenie całej Polski
 • Możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego o specjalistyczną tematykę wojskową
 • Stabilną i ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze
 • PENSJA (4 500,00 – 8 600,00 zł brutto, w zależności od rodzaju i poziomu doświadczenia)

Miejsce pracy:

 • Siedziba spółki w Warszawie w bezpośredniej bliskości Dworca Warszawa-Centralna

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 97 (KRS 000003772)., telefon: +48 22 355 29 90, adres email: rekrutacja@amwinvest.pl

Więcej informacji pod adresem: http://www.amwinvest.pl/rodo/klauzula-informacyjna/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

7 września, 2022

ASYSTENT PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

Biuro Warszawa

1.            Opis Stanowiska / zadania

ASYSTENT PROJEKTANTA

 • Przygotowywanie rysunków architektonicznych,
 • Udział w projektowaniu architektury na etapie projektu budowlanego i wykonawczego,
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez prawo budowlane i przepisy wykonawcze;

2.            Wymagania, kwalifikacje, umiejętności - uprawnienia projektowe

 • Minimum: tytuł inżyniera lub technika architektury lub budownictwa,
 • min. 3 lata doświadczenia w projektowaniu architektonicznym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi programu ArchiCad oraz innych z rodziny Autodesk,
 • dodatkowe atuty:
 • dłuższe niż 3 lata doświadczenie w projektowaniu architektonicznym,
 • doświadczenie w projektowaniu wnętrz biurowych,
 • znajomość programów i technologii BIM
 • znajomość programów do wizualizacji architektonicznej
 • poświadczenia dostępu do informacji niejawnych (poziom „P” lub „T”)

3.            Co oferujemy?

 • pracę przy sporządzaniu dokumentacji projektowej od koncepcji poprzez projekty budowlane, wykonawcze do nadzorów autorskich,
 • pracę przy ciekawych projektach na terenie całej Polski pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów,
 • nowoczesne zaplecze sprzętowe na wysokim poziomie,
 • możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego o specjalistyczną tematykę wojskową,
 • możliwość uzyskania poświadczeń dostępu do informacji niejawnych,
 • możliwość zdobycia praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień projektowych
 • umowę o pracę lub stałą umowa zlecenie,
 • pracę w centrum Warszawy w bezpośredniej bliskości Dworca Warszawa-Centralna
 • PENSJA ( 4.000 – 8.000 zł brutto, w zależności od rodzaju i poziomu doświadczenia)

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 97 (KRS 000003772)., telefon: +48 22 355 29 90, adres email: rekrutacja@amwinvest.pl

Więcej informacji pod adresem: http://www.amwinvest.pl/rodo/klauzula-informacyjna/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

30 czerwca, 2022

Informacja o wyborze Prezesa Zarządu

30 czerwca 2022 r.  Rada Nadzorcza Spółki AMW Invest mocą uchwały powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana mgr inż. arch. Pawła Kurtykę.

W okresie od lutego 2019 do czerwca 2022 roku pełnił on funkcje Wiceprezesa ZarząduW nowej kadencji Paweł Kurtyka kontynuował będzie kierowanie działalnością Spółki w zakresie architektury, urbanistyki oraz specjalistycznego projektowania dla potrzeb szeroko pojętych celów bezpieczeństwa i rozwoju Państwa.

11 lutego, 2022

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

AMW INVEST Sp. z o.o. z dniem 16.04.2021r. przesłała zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

LogoAMWInvestStopka_PNG

© 2021 AMW Invest Sp. z o.o.

Strona Główna   |  O Spółce   |  Projekty   |  Oferta   |  Publikacje   |  Kontakt                          Polityka prywatności

Creatio MxM360.com